Minimumadó kalkulátor

Partnereink / Könyvvizsgáló / Közgazdász

cegiranytu.hu - az üzleti megoldások tárháza

Vállalkozásod nem fizeti meg az elvárt  jövedelem minimum után a nyereségadót?
Esélyes vagy egy APEH ellenörzésre!

A kiegészítő adóbevallás alapján azokat választja ki az adóhatóság ellenőrzésre, akikről feltételezhető, hogy a vállalkozás által kimutatott eredmény bizonyos bevételek eltitkolássának, illetve szabálytalan költségelszámolásoknak a következménye.

A Minimum adó kalkulátor segítségével gyorsan egyszerüen megtudhatod, hogy a te esetedben fenn áll-e ez a veszély! Ez a 2009 évre vonatkozik.

2011 évre vonatkozó kalkulátorunkat itt találod:
Társasági adó kalkulátor 2011

A Minimum adó kalkulátor: Árlista

További információk a termékről >>>

Miért használnád ezt a terméket? >>>


Információk a megrendeléssel, szállítással és fizetéssel kapcsolatban: Felhasználási és szállítási feltételek

A frissítéssel kapcsolatos információkat az alábbiakban olvashatod:
Frissítési információk: Frissítések

További információk a termékről >>>

A Minimum adó kalkulátorral kapcsolatos tudnivalók

Elő egy főkönyvet és egyszerüen, gyorsan feltölthető tartalommal.

A Minimum adó kalkulátor tartalma:

  • A Minimum adó kalkulátor alapja a számviteli törvény által előírt egyszerüsített éves beszámoló eredménykimutatás sémája.
  • Az adózás előtti eredmény megállapítását három adat oszlop segíti. Az egyik a kalkuláció időpontjában rendelkezésre állólegutolsó főkönyvi kivonat adatainak rögzítésére szolgál. A második az év hátralévő részének bevételi és költségoldali prognózisának felvitelére biztosít felületet. A harmadik oszlop automatikusan összesíti a két előbbi adatsort. Természetesen, ha már rendelkezésedre áll a végleges 2008 december 31.-i főkönyvi kivonat, akkor aprognózis oszlopot már üressen hagyhatod.
  •  A kalkulátor következő lépésben az elvárt eredmény (nyereség minimum) vizsgálatát végzi el a rendelkezésre álló adatok alapján. Ebben a szakaszban a törvény által előírt minimum adó alapot növelő és csökkentő tételek számbavétele is megtörténik.
  • Ezt követően a kalkulátor kiválasztja, hogy az adózás előtti kalkulált eredmény, illetve továbbiakban levezetett korrigált adóalap (amelyik a nagyobb), vagy az elvárt nyereség alapján folytatódjon a fizetendő társasági adó számítása.
  • A korrigált adóalap kiszámítását a társasági adóbevallásból ismert adóalap növelő és csökkentő tételek táblázatos felsorolása segíti. Minden egyes tétel - ellentétben a TAO bevallás bonyolult szövegezésével, - egyszerűbb megfogalmazásban segíti a felhasználót  azon táblázatsorok felismerésében és beazonosításában, ahová van beírandó adata. A kulcsszó szerű megfogalmazás mellett megjeleníthető jegyzet ablakok tartalmazzák a törvényi paragrafus pontos szövegét.
  • A korrigált adóalap kiszámítását követően egy logikai rendszer segít annak eldöntésében, hogy a vállalkozás élhet-e a kedvezményes 10 százalékos kulcs alkalmazásával, Ötven millió forint árbevétel alatti részre alkalmazható, ha az egyéb törvényi feltételek fennállnak.
  • Végül az adóalap kiszámítása után következik a lehetséges adókedvezmények számba vétele és a társasági adó fizetési kötelezettség megállapítása.


Az oldal elejére >>>

Miért használnál egy Minimum adó kalkulátort?

A bevételi és költség adatok alapján kiszámítja az adózás előtti eredményed.

Kiszámítja az elvárt jövedelem minimumot.

A törvény előírásainak megfelelően összehasonlítja a korrigált adóalapod, az adózás előtti eredményed, illetve az elvárt minimum nyereségadó összegeit és kiválasztja közülük a legnagyobbat.

A fentiek alapján egy logikai képlet jelzi számodra, hogy teljesül-e a minimum elvárás és, hogy szükséges-e választanod.

A továbbiakban a rendszer levezeti mindkét választható módszer alapján (arányosítás, illetve éves beszámoló és közbenső mérleg), hogy mekkora összegű társasági adófizetési kötelezettség keletkezik.
 
Választ kapsz arra, hogy mekkora az adófizetési kötelezetség, ha adóalapként a minimumot választod, vagy ha inkább a kiegészítő adóbevallás benyújtására vállalkozol.

Ez a logikai rendszer törvényi szabályok egész sorozatán alapul
A témát igen kockázatos  segédlet  nélkül  átgondolni, következtetéseket levonni.
Ebben nyújt értékes és azonnali segítséget a minimum adó kalkulátor.

Tudástár:
A törvényi hivatkozások nincsenek frissítve!

Törvény az adózás rendjéről
91/A. § (1) Ha az adózóbevallásában nyilatkozik arról, hogy nem választja adóalapként a személyi jövedelemadóról szóló törvény 49/B. §-ának (23) bekezdése, illetőleg a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény 6. §-ának (7) bekezdése szerinti jövedelem-(nyereség-)minimumot,köteles az adóbevallásához mellékelni az állami adóhatóság által rendszeresített bevallást kiegészítő nyomtatványt. A nyomtatvány a jogkövetkezmények szempontjából bevallásnak minősül.

(2) Az adóhatóság a bevallást kiegészítő nyomtatvány adatait feldolgozza, és kockázatelemző program alapján, számítógépes úton egyes adókötelezettségek teljesítésénekellenőrzésére választja ki azokat az adózókat, amelyeknél (akiknél) alapos okkal feltehető, hogy a vállalkozási tevékenység kimutatott eredménye abevételek eltitkolásának vagy szabálytalan költségelszámolásnak a következménye. Az adóhatóság által kétségbe vont gazdasági események valódiságát és megtörténtét, illetőleg azt, hogy a költségek (ráfordítások) ténylegesen a vállalkozás érdekében merültek fel, az adózónak kell bizonyítania. Amennyiben az egyes adókötelezettségek teljesítésének ellenőrzése során az e törvény 108. § (3) bekezdésének e) pontjában meghatározott feltételek teljesülnek, az adóhatóság az adóalapot, illetőleg az adót a bevallások utólagos ellenőrzése keretében, becsléssel állapítja meg.

(3) Ha az adóhatóság megállapítása szerint a vállalkozás eredménye és az abból származó jövedelem valószínűsíthetően nem nyújt fedezetet az egyéni vállalkozó vagy a magánszemély tulajdonos életviteléhez szükséges kiadásokra (ráfordításokra), befektetésekre, az adóhatóság a magánszemélyt bevallás kiegészítésére hívhatja fel a 91. §-ban foglaltak alkalmazásával.

(4) Az ellenőrzésre történő kiválasztást az adóhatóság a bevallások benyújtásának határidejétől, illetőleg hibás, hiányos bevallás esetén a bevallás kijavításának vagy késedelmesen benyújtott bevallás esetén a bevallás beérkezésének napjától számított 30 napon belül folytatja le, és erről az adózót értesíti. Az értesítés nem minősül az ellenőrzés megkezdésének. Az ellenőrzést az adóhatóság a kiválasztástól számított egy éven belül köteles megkezdeni. Egyebekben az ellenőrzésre az e Fejezetben meghatározott szabályokat kell alkalmazni.

Törvény a társasági adóról és az osztalékadóról


A társasági adóalap megállapítása
6. §.
A társasági adóalap megállapítása
(5) Ha az adózó (2) bekezdés szerinti adózás előtti eredménye vagy az (1) bekezdés szerinti adóalapja közül a nagyobb érték nem éri el a jövedelem-(nyereség-)minimumot, akkor választása szerint

a) adóbevallásában az adózás rendjéről szóló törvény 91/A. §-ának (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot tesz, vagy

b) a (6)-(10) bekezdésben foglaltak alkalmazásával - nemzetközi szerződés rendelkezéseit figyelembe véve - a külföldi telephely útján végzett tevékenység révén keletkezett, telephelynek betudható jövedelem-(nyereség-)minimum nélküli jövedelem-(nyereség-)minimumot tekinti adóalapnak.

(6) Nem kell az (5) bekezdés rendelkezését alkalmaznia az adózónak

a) az előtársasági adóévben és az azt követő adóévben, illetve az első adóévében, amennyiben az előtársasági időszakról külön beszámoló készítésére nem kötelezett, vagy

b) ha a 2. § (2) bekezdésének e)-h) pontja alapján adóalany, illetve, ha szociális szövetkezet, iskolaszövetkezet vagy közhasznú, kiemelkedően közhasznú nonprofit gazdasági társaság, vagy

c) ha az adóévben vagy a megelőző adóévben elemi kár sújtotta és mértéke - több kár esetén azok együttes értéke - eléri az elemi kár bekövetkezését megelőző adóévi évesített árbevétel (átalakulással létrejött adózónál a jogelőd árbevételéből számított, az átalakulás formájától függően azzal egyező, összesített, megosztott árbevétel) legalább 15 százalékát.

(7) Az (5) bekezdés alkalmazásában a jövedelem-(nyereség-)minimum a (8) bekezdésben foglaltakkal csökkentett és a (9) bekezdésben foglaltakkal növelt összes bevétel 2 százaléka.

(8) A jövedelem-(nyereség-)minimum meghatározásakor az összes bevételt csökkenti

a) az eladott áruk beszerzési értéke és az eladott közvetített szolgáltatás értéke;

b) a jogelőd tagjánál, részvényesénél - a kedvezményezett átalakulással létrejött adózóban szerzett részesedés bekerülési értékeként - az adóévben elszámolt bevétel;

c) az átruházó társaságnál kedvezményezett eszközátruházás esetén az önálló szervezeti egységének átruházása alapján az adóévben elszámolt bevétel;

d) a megszerzett társaság tagjánál, részvényesénél a kedvezményezett részesedéscsere alapján kivezetett részesedésre az adóévben elszámolt árfolyamnyereség.

(9) A jövedelem-(nyereség-)minimum meghatározásakor az összes bevételt növeli

a) a jogelőd kedvezményezett átalakulására, illetve kedvezményezett részesedéscserére tekintettel a tag, a részvényes az általa csökkentő tételként figyelembe vett összegből a megszerzett részesedés bekerülési értéke csökkentéseként, könyv szerinti értéke kivezetéseként az adóévben bármely jogcímen elszámolt (de összesen legfeljebb a részesedésre az említett rendelkezés alapján csökkentő tételként figyelembe vett) összeg, továbbá jogutód nélküli megszűnésének adóévében az a rész, amelyet még nem számolt el növelő tételként,

b) az átvevő társaság - az átruházó nyilatkozata alapján - az átruházónál az összes bevétel csökkentéseként figyelembe vett összegből az átvett tárgyi eszközökre és immateriális javakra a számviteli előírás alapján elszámolt értékcsökkenésnek az átvett eszközök bekerülési értéke arányában számított összeggel, továbbá jogutód nélküli megszűnésének adóévében a fennmaradó összeggel.

(10) A (6) bekezdés alkalmazásában elemi kár az elemi csapás (így különösen a jégeső, az árvíz, a belvíz, a fagy, a homokverés, az aszály, a hó-, jég- és széltörés, a vihar, a földrengés, valamint természeti vagy biológiai eredetű tűz) okozta kár. Az elemi csapás igazolására a kár tényét tartalmazó okmány (pl. a biztosító, a mezőgazdasági igazgatási szerv, a katasztrófavédelem végrehajtását végző szerv által kiállított szakvélemény, jegyzőkönyv, más okmány), vagy - ha az adózó nem rendelkezik független szervezet által kiállított okmánnyal - az adózó által kiállított jegyzőkönyv szolgál. Az adózó az általa kiállított, a kár tényét és mértékét tartalmazó jegyzőkönyvet a kár keletkezését követő 15 napon belül megküldi az illetékes állami adóhatóság részére. A határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem nem terjeszthető elő.


19. § (1) A társasági adó a pozitív adóalap 16 százaléka.

(2) Az (1) bekezdés rendelkezésétől eltérően a (3) bekezdésben foglaltak teljesítése esetén a társasági adó mértéke a pozitív adóalap 50 millió forintot meg nem haladó összegéig 10 százalék, az e feletti összegre 16 százalék.
(3) A 10 százalékos adókulcsot az adózó akkor alkalmazhatja, ha
a) nem vesz igénybe az adóévben e törvény alapján adókedvezményt, és
b) az adóévbenlegalább egy fő a foglalkoztatottainak átlagos állományi létszáma, és
c) adóalapja az adóévben és az azt megelőző adóévben - a (8) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel -legalább a jövedelem- (nyereség-) minimum összegével egyezik meg, kivéve, ha az adózó a 6. § (6) bekezdésének hatálya alá tartozik, és
d) az adóévben megfelel az államháztartásról szóló törvényben meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének, és
e) az adóévbenlegalább az adóév első napján érvényes minimálbér kétszeresének - ha az adózó székhelye a területfejlesztés kedvezményezett térségeinek jegyzékéről szóló kormányrendelet 3. számú melléklete szerinti kistérség, illetve 5. számú melléklete szerinti település valamelyikében van, akkor a minimálbér - adóévre évesített összege és a foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma szorzatának megfelelő összegre vallott be nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékot.

Vonatkozó törvények:

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról
2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről

Az oldal elejére >>>

További információk:

Az oldal elejére >>>

V

Az oldal elejére >>>

Partnereink és további linkjeink az alsó sávban!